Make your own free website on Tripod.com
สำนักงานสัสดีจังหวัดอุทัยธานี
sassaadeeuthaithanee
       ด้วยใจจงรัก   จึงสมัครเป็นทหาร
   เพื่อสรรค์สร้างงาน   คุ้มประเทศบำรุงไทย
ทำเนียบผู้บังคับบัญชา
ภารกิจ
ผู้บังคับบัญชา
หมายเลขโทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ
หมายเลขโทรศัพท์ของกำลังพล
พันเอกสิทธิ   พิชัย
สัสดีจังหวัดอุทัยธานี

สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก

กองบัญชาการทหารสูงสุด

กองทัพบก

สถานภาพเงิน อทบ.ฝาก
การตรวจเลือกทหารปี 2550

การรับสมัครทหารกองเกินอายุ ๑๘-๒๐ ปี
กองทัพภาคที่ 3
กิจกรรมของหน่วย
บำเหน็จประจำปี น.
บำเหน็จประจำปี ส.
ทำเนียบกำลังพลสำนักงานสัสดีจังหวัดอุทัยธาน
ทำเนียบกำลังพลสัสดีอำเภอเมืองอุทัยธาน
ทำเนียบกำลังพลสัสดีอำเภอทัพทัน
ทำเนียบกำลังพลสัสดีอำเภอสว่างอารมณ
ทำเนียบกำลังพลสัสดีอำเภอหนองฉาง
ทำเนียบกำลังพลสัสดีอำเภอหนองขาหย่าง
ทำเนียบกำลังพลสัสดีอำเภอบ้านไร
ทำเนียบกำลังพลสัสดีอำเภอลานสัก
ทำเนียบกำลังพลสัสดีอำเภอห้วยคต

 

สำนักงานสัสดีจังหวัดอุทัยธานี ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
ถนนศรีอุทัย ตำบลอุทัยใหม่   อำเภอเมืองอุทัยธานี   จังหวัดอุทัยธานี  61000
โทรศัพท์ 0-5651-1166  มหาดไทย   17980
E-mail  : uthai.99@hotmail.com
Present  by  Somchai    oboun    ติดต่อเว็บมาสเตอร์   chai2232@hotmail.com