Make your own free website on Tripod.com

                                                                  ( สำเนา )
                       
                                                       
                                                               คำสั่งกองทัพบก
                                                                    (เฉพาะ)
                                                                ที่ ๓๙๔ / ๕๐
                                         เรื่อง    เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร
                                                        ……………………………………
             ให้เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร สังกัด ทบ. ตามผลการประเมิน ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๐ ครึ่งปแรก (๑ต.ค.๔๙ ถึง ๓๑ มี.ค.๕๐) ตามบัญชีรายชื่อ แนบท้ายคำสั่งนี้
             ขอรับรองว่าการเลื่อนชั้นเงินเดือน ๑ ขั้น ในครึ่งปีแรก ไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของข้าราชการทหาร ชั้นสัญญาบัตร ณ ๑ มี.ค. ๕๐                                       สำหรับการรับและงดรับเงินค่าตอบแทนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้าง
ประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘
           ทั้งนี้ ตั้งแต่ ๑ เม.ย. ๕๐ เป็นต้นไป
                          สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เม.ย.๕๐
                                                                 (ลงชื่อ) พล.อ.สนธิ    บุญยรัตกลิน
                                                                                  ( สนธิ    บุญยรัตกลิน )
                                                                                             ผบ.ทบ.
สบ.ทบ.

สำเนาถูกต้อง 

( ลงชื่อ) ร.อ. พนม     คชรินทร์
                ( พนม     คชรินทร์ )
                    ผช.สด.จว.อ.น.
                    ๑๑ / เม.ย./๕๐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

แผนกสัสดีจังหวัดอุทัยธาน
รับเงินเดือน ระดับ น.๔ ชั้น ๑๔ ( ๓๒,๑๒๐ บาท )
  พ.อ.สิทธิ
พิชัย
  ๓ - ๖๓๐๕ - ๐๐๐๐๗ - ๕๒ - ๖
รับเงินเดือน ระดับ น.๓ ชั้น ๑๘ ( ๓๐,๒๑๐ บาท )
  พ.ท.พยงค์
บำรุงเวช
  ๓ - ๖๗๙๙ - ๐๐๑๔๖ - ๕๖ - ๔
รับเงินเดือน ระดับ น.๓ ชั้น ๑๗.๕ ( ๒๙,๗๑๐ บาท )
  พ.ท.นิธิ
พัทธมาศรี
  ๕ - ๓๒๐๑ - ๐๐๐๐๖ - ๓๗ - ๘
รับเงินเดือน ระดับ น.๒ ชั้น ๒๐ ( ๒๖,๔๔๐ บาท )
  พ.ต.วิเชียร
เครื่องจันทร์
  ๓ - ๖๑๙๙ - ๐๐๑๔๗ - ๒๖ - ๙
รับเงินเดือน ระดับ น.๒ ชั้น ๑๕.๕ ( ๒๒,๖๔๐ บาท )
  พ.ต.มนัส
จันทร์สำเภา
  ๓ - ๑๘๐๒ - ๐๐๐๑๑ - ๗๗ - ๘
รับเงินเดือน ระดับ น.๒ ชั้น ๑๓ ( ๒๐,๕๘๐ บาท )
  พ.ต.จรัญ
ทวีปะ
  ๓ - ๘๐๐๑ - ๐๑๑๖๔ - ๖๐ - ๐
รับเงินเดือน ระดับ น.๒ ชั้น ๑๒.๕ ( ๒๐,๑๘๐ บาท )
  พ.ต.สัมพันธ์
พักแพรก
  ๓ - ๑๘๐๕ - ๐๐๑๕๒ - ๓๒ - ๖
รับเงินเดือน ระดับ น.๒ ชั้น ๑๑.๕ ( ๑๙,๔๐๐ บาท )
  พ.ต.สุพัด
ชาญถิ่นดง
  ๓ - ๖๑๐๓ - ๐๐๑๙๖ - ๙๗ - ๐
รับเงินเดือน ระดับ น.๒ ชั้น ๘.๕ ( ๑๗,๒๒๐ บาท )
  พ.ต.พนม
คชรินทร์
  ๕ - ๑๐๐๒ - ๐๐๑๑๖ - ๔๓ - ๖
  พ.ต.วงเดือน
นิลรัตน์
  ๓ - ๖๐๑๒ - ๐๐๓๓๒ - ๕๓ - ๘
  พ.ต.วิสุทธิ์
บุญศิลป์
  ๓ - ๖๑๐๔ - ๐๐๑๗๘ - ๙๖ - ๕
รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ชั้น ๒๐ ( ๑๔,๘๖๐ บาท )
  ร.ต.สมเกียรติ

สุขสำราญ

  ๓ - ๑๐๒๐ - ๐๒๑๕๒ - ๙๘ - ๙
รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ชั้น ๑๔.๕ ( ๑๑,๗๕๐ บาท )

 

ร.ท.กิตติณัฐ

ไชยศิลป์

  ๕ - ๕๕๐๕ - ๐๐๕๗๗ - ๘๘ - ๕
รวม ๑๓ คน