Make your own free website on Tripod.com

                                                                    

                                                                            -วิทยุในราชการทหาร -

จาก          ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
ถึง            ผู้รับปฏิบัติ       สัสดีอำเภอทุกอำเภอ
                ผู้รับทราบ        นายอำเภอทุกอำเภอ
ที่  อน ๐๐๐๒/๑๐                                          วันที่      ๘    มกราคม  ๒๕๕๐
                                         ..............................................................................................
                       ให้สัสดีอำเภอและกำลังพลในหน่วยทุกนายเข้าประชุมประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๐ ในวันพุธที่  ๑๐  มกราคม  ๒๕๕๐ เวลา  ๑๓๐๐ ณ ห้องประชุมแผนกสัสดีจังหวัดอุทัยธานี โดยพร้อมเพรียงกัน การแต่งกายชุดกีฬา  และให้นำสำเนารายงานการประชุม  ครั้งที่ ๘/๒๕๔๙ ไปด้วย

                                         .................................................................................................
ผู้เขียนข่าว                                          หน่วยแผนกสัสดีจังหวัดอุทัยธานี      รับรองว่าเป็นข่าวของทางราชการ
(ลงชื่อ) จ่าสิบเอก เชี่ยวชาญ    อัมพุช     โทร.๐-๕๖๕๑-๑๑๖๖                     (ลงชื่อ)  พันเอก สิทธิ     พิชัย  
                            (เชี่ยวชาญ    อัมพุช)                                                                                  ( สิทธิ      พิชัย )                 เสมียนแผนกสัสดีจังหวัดอุทัยธานี                                                                    สัสดีจังหวัดอุทัยธานี