Make your own free website on Tripod.com
                 หมายเลขโทรศัพท์ข้าราชการสายงานสัสดีจังหวัดอุทัยธานี
ลำดับ
ยศ - ชื่อ
ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเหตุ
ที่ทำงาน
บ้าน
มือถือ
เบอร์ FAX.
1
พ.อ.สิทธิ พิชัย
สด.จว.อ.น.
056-511166
056-341622
01-3248563
056-511166
มท.17980
2
พ.ท.นิธิ พัทธมาศรี
ผช.สด.จว.อ.น
056-511166
056-228533
09-6448119
056-511166
มท.17981
3
ร.อ.พนม คชรินทร์
ผช.สด.จว.อ.น
056-511166
 -
06-6238079
056-511166
มท.17982
4
จ.ส.อ.เชี่ยวชาญ อัมพุช
เสมียน ผสด.จว.อ.น.
056-511166
 -
01-0384555
056-511166
มท.17983
5
จ.ส.อ.บันเทิง พ่วงดี
เสมียน ผสด.จว.อ.น.
056-511166
  -
01-2834963
056-511166
มท.17984
6
ส.อ.สมชาย อบอุ่น
เสมียน ผสด.จว.อ.น.
056-511166
 -
09-7055729
056-511166
มท.17985
7
ส.อ.สุวรรญา ชัยปราบ
เสมียน ผสด.จว.อ.น.
056-511166
 -
09-6883816
056-511166
มท.17986
8
ส.อ.สัญญา พลอยเอี่ยม
เสมียน ผสด.จว.อ.น.
056-511167
 -
06-6617827
056-511167
มท.17987
9
นางสุกัญญา นิ่มพญา
พนักงานการเงิน
056-511166
056-461129
01-7402305
056-511166
มท.17988
10
พ.ท.พยงค์ บำรุงเวช
สด.อ.เมือง ฯ
056-514942
 -
07-1629743
056-511062
 -
11
พ.ต.มนัส จันทร์สำเภา
ผช.สด.อ.เมือง ฯ
056-491249
07-1952773
"
 -
12
จ.ส.อ.ยงยุทธ กองแก้ว
เสมียนหน่วย สด.อ.เมือง ฯ
056-331420
06-7352379
"
 -
13
จ.ส.อ.สุพัฒน์ อินทรเกษตร
เสมียนหน่วย  สด.อ.เมือง
056-511166
056-316080
09-9591189
"
 -
14
พ.ต.สัมพันธ์ พักแพรก
  สด.อ.ทัพทัน
056-591168
 -
07-8395605
056-591168
 -
15
จ.ส.อ.สุกิจ ศิริคำ
เสมียนหน่วย สด.อ.ทัพทัน
056-591251
 -
04-8184308
 "
 -
16
พ.ต.วงเดือน นิลรัตน์
สด.อ.บ้านไร่
056-539108
056-539108
09-8566648
056-539108
 -
17
จ.ส.อ.พลพรรธน์ สุขจักร์
เสมียนหน่วย  สด.อ บ้านไร่
056-539108
 -
05-0407457
"
 -
18
พ.ต.วิเชียร เครื่องจันทร์
สด.อ.สว่างอารมณ์
056-599085
 -
01-7400994
056-599120
 -
19
จ.ส.อ.โชคชัย จันทวงศ์
เสมียนหน่วย สด.อ.สว่างอารมณ์
056-599085
056-326041
09-5679620
09-9578564
 -
20
พ.ต.จรัญ ทวีปะ
สด.อ.หนองฉาง
056-531241
 -
01-9725767
056-531241
 -
21
จ.ส.อ.ประดิษฐ์ ขันธะรักษ์
เสมียนหน่วย สด.อ.หนองฉาง
056-531241
056-272125
07-8424095
"
 -
22
ส.อ.สมเจตน์ นฤหาย
เสมียนหน่วย สด.อ.หนองฉาง
056-531241
056-540096
-
"
 -
23
พ.ต.สุพัด ชาญถิ่นดง
สด.อ.หนองขาหย่าง
056-597063
 -
09-5638240
056-597054
 -
24
จ.ส.อ.วินัย น่วมศิริ
เสมียนหน่วย สด.อ.หนองขาหย่าง
056-597063
 -
06-9492492
056-597054
 -
25
ร.อ.วิสุทธ์ บุญศิลป์
สด.อ.ลานสัก
056-537106
 -
01-0404627
056-537106
 -
26
จ.ส.อ.สมเกียรติ สุขสำราญ
ผช.สด.อ.ลานสัก
056-537106
-
06-2162963
056-537106
26
จ.ส.อ.ชาญ อินทรีย์สังวร
เสมียนหน่วย สด.อ.ลานสัก
056-537106
 -
01-6745707
"
 -
27
ร.ท.กิตติณัฐ ไชยศิลป์
สด.อ.ห้วยคต
056-518002
 -
09-1938679
056-518002
 -
28
จ.ส.อ.ประกอบ ต่วนชะอม
เสมียนหน่วย สด.อ.ห้วยคต
056-511167
 -
09-2680131
"
มท.17980