Make your own free website on Tripod.com
๕฿
ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุทัยธานี
ส่วนราชการ
ตำแหน่ง
โทรศัพท์
สื่อสาร สป.
ชื่อ - สกุล
นายอุดม  พัวสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี โทรศัพท์ 0-5651-3164 17911
มือถือ 08-9203-0725 โทรสาร 0-5651-3164
นายไตรสิทธิ์  สินสมบูรณ์ทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี โทรศัพท์ 0-5651-1284 17912
มือถือ โทรสาร 0-5651-1284
นายสุกิจจา  กรุณานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี โทรศัพท์ 0-5651-1200 17913
มือถือ 08-1806-5303 โทรสาร 0-5651-1200
กระทรวงมหาดไทย
1. สำนักงานจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี โทรศัพท์ 0-5652-0739 17920
    นายผดุง  วงษ์ทองคำ มือถือ 08-1993-8190 โทรสาร 0-5651-1063
2.ที่ทำการปกครองจังหวัด ปลัดจังหวัดอุทัยธานี โทรศัพท์ 0-5651-1346 17930
    นายสุรเดช  สุวรรณปากแพรก มือถือ 08-9961-8643  โทรสาร 0-5651-1346
3.สำนักงานที่ดินจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี โทรศัพท์ 0-5651-1042 17954
    นางกุศล  บุญวังแร่ มือถือ 08-9892-7437 โทรสาร 0-5651-2105
4. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (รกท) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี โทรศัพท์ 0-5651-3168 17953
    นายสมพร  กาญจน์นิรันดร์ มือถือ 08-1881-8936 โทรสาร 0-5651-1897
5.สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี โทรศัพท์ 0-5651-1337 17956
    นายชรินทร์  อาสาวดีรส มือถือ 08-1449-0363 โทรสาร 0-5651-1337
6.สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี โทรศัพท์ 0-5651-1965 17937
    นายนิวัฒน์  ภาตะนันท์ มือถือ 08-9961-6959 โทรสาร 0-5651-1444
7.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หน.สนง.ป้องกัน/บรรเทาสาธารณภัย จว.อน. โทรศัพท์ 0-5653-3315 18014
    นายหรรณพ  พุกจันทร์ มือถือ 08-9969-6814 โทรสาร 0-5653-3315
กระทรวงศึกษาธิการ
8.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี โทรศัพท์ 0-5651-2757 17985
   นายเทียนชัย  จูเจี่ย มือถือ 08-1886-2578 0-5651-1010
โทรสาร 0-5651-1203
9.ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ผอ.ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนฯ โทรศัพท์ 0-5651-1511
    นายสมนึก  โทณผลิน มือถือ 08-1887-1933  โทรสาร 0-5651-1153
10.วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค โทรศัพท์ 0-5651-4299
      นายสมคิด   บุญเทวี มือถือ 08-1886- 3502  โทรสาร 0-5651-1901
11.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี โทรศัพท์ 0-5651-3629
      นายทรงชัย   ร่มโพธิ์ มือถือ 08-9858-5878 โทรสาร 0-5651-3630
12.วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี โทรศัพท์ 0-5651-3932
      นายสงวน  หอกคำ มือถือ 08-1887-0892 โทรสาร 0-5651-3932
13.วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี โทรศัพท์ 0-5653-9204
      นายสมคิด  สายแวว มือถือ 08-1801-9241 โทรสาร 0-5653-9205
14.วิทยาลัยการอาชีพบ้านไร่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านไร่ โทรศัพท์ 0-5653-9204
      นายชูชีพ  สิทธิเขตกรณ์ มือถือ 08-1853-9984 โทรสาร 0-5653-9205
15.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดฯ โทรศัพท์ 0-5651-4598
      นางสุนันท์  จารุพันธ์ มือถือ 08-1707-4247 โทรสาร 0-5651-4512
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
16.สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี โทรศัพท์ 0-5652-0733-4 17984
      นายวิทยา  เพ็งนรพัฒน์ มือถือ 08-1816-1974 โทรสาร 0-5652-0734
17.สำนักงานเกษตรจังหวัด เกษตรจังหวัดอุทัยธานี โทรศัพท์ 0-5651-1116
      นายสุภัทร  สุปรียธิติกุล มือถือ 08-1888-3424 โทรสาร 0-5651-2002
18.สำนักงานประมงจังหวัด ประมงจังหวัดอุทัยธานี โทรศัพท์ 0-5651-1904 17982
      นายฐปกรณ์  สาสุนีย์ มือถือ 08-17351939 โทรสาร 0-5651-4466
19.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด โทรศัพท์ 0-5651-1025
     นายอัมพล  ไพรสุวรรณา มือถือ 08-1596-8842  โทรสาร 0-5651-1025
20.สำนักงานสหกรณ์จังหวัด สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี โทรศัพท์ 0-5651-1105 17958
      นายชัยเดช  แก้วมณี มือถือ 08-1886-7053  โทรสาร 0-5651-3029
21.สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี โทรศัพท์ 0-5651-1283
      นายประเสริฐ  วิศิษฏจินดา มือถือ 08-1785-5461 โทรสาร 0-5651-2804
22.โครงการชลประทานอุทัยธานี หัวหน้าโครงการชลประทานอุทัยธานี โทรศัพท์ 0-5651-2630
      นายเฉิดเชาว์  นิวัตร มือถือ 08-1910-1644 โทรสาร 0-5651-2586
23.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา หัวหน้าโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา โทรศัพท์ 0-5653-1378
      นายพูลพงษ์  เพชรน้อย มือถือ  โทรสาร 0-5653-1378
24.ศูนย์วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีอุทัยธานี หัวหน้าศูนย์วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยี โทรศัพท์ 0-1216-8285
     นายสมชาย  อนุตรชัชวาลย์ มือถือ 08-1972-0883 โทรสาร  -
25.สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี โทรศัพท์ 0-5651-4833
     นายมงคล  เพิงใหญ่ มือถือ 08- โทรสาร 0-5651-4833
26.สถานีประมงน้ำจืดจังหวัด หัวหน้าสถานีประมงน้ำจืดจังหวัด โทรศัพท์ 0-5651-4894
      นายอรรถพร  โลกิตสถาพร มือถือ 08-1772-5169 โทรสาร 0-5651-3040
27.สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี โทรศัพท์ 0-5651-1062 17989
      นายรังสรรค์  จรูญพร มือถือ 08-9961-6835 โทรสาร 0-5652-0598
28. ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยาง จ.อุทัยธานี ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยาง  โทรศัพท์
       นายอุดม  โกสัยสุข จ.อุทัยธานี โทรสาร
มือถือ  
กระทรวงแรงงาน
29.สำนักงานแรงงานจังหวัด แรงงานจังหวัดอุทัยธานี โทรศัพท์ 0-5651-3173 17950
      นายกุลพิชาญ  ตันติสุวิชวงษ์ มือถือ 08-1680-3147 โทรสาร 0-5651-3173
30.สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี โทรศัพท์ 0-5651-2798
      นายวิรัช  อมรวินิต มืถือ  08-1887-0491 โทรสาร 0-5651-2598
31.สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี โทรศัพท์ 0-5651-1907 17951
      นางสาวนิฐินันท์    วรสัตยาภรณ์ มือถือ 08-1887-8327 โทรสาร 0-5652-0844
32.สำนักงานจัดหางานจังหวัด จัดหางานจังหวัดอุทัยธานี โทรศัพท์ 0-5651-3024 17959
      นางอภิรัตน์  เมฆากุล มือถือ 08-9858-5369  โทรสาร 0-5651-3025
33.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุทัยธานี ผอ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด โทรศัพท์ 0-5651-4369
      นายสมบัติ  ศิลาเกษ มือถือ 08-1886-8907 โทรสาร 0-5651-4368
กระทรวงการคลัง
34.สำนักงานคลังจังหวัด คลังจังหวัดอุทัยธานี โทรศัพท์ 0-5651-2468 17957
      น.ส.วิไล  บุนยามิน มือถือ  08-9964-6811 โทรสาร 0-5651-2468
35.สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี สรรพากรพื้นที่อุทัยธานี โทรศัพท์ 0-5651-2558 17963
      นางวนิดา  ลำเนาครุฑ มือถือ   โทรสาร 0-5651-2557
36.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี สรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี โทรศัพท์ 0-5651-1587 17981
     นางอุสุมา  สารพูนทรัพย์ มืถือ  08-1507-3412 โทรสาร 0-5651-3160
37.สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี ธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี โทรศัพท์ 0-5651-1292 17964
      นางพรทิพย์  พะหะละ มือถือ 08-7062-7390  โทรสาร 0-5651-1350
กระทรวงกลาโหม
38.แผนกสัสดีจังหวัด สัสดีจังหวัดอุทัยธานี โทรศัพท์ 0-5651-1166 17980
     พ.อ.สิทธิ  พิชัย มือถือ 08-1971-9238 โทรสาร 0-5651-1166
39.หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 15 สำนักงาน ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 15 โทรศัพท์ 0-5653-1168
    พัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการ โทรสาร  0-5653-1168
    พ.อ.ประเสริฐ  ทองดี ทหารพัฒนา มือถือ 08-1972-8268
40.สถานีวิทยุ 934 สนภ.1 นทพ. หัวหน้าสถานีวิทยุ 934 สนภ.1 นทพ. โทรศัพท์ 0-5651-2622
     พ.อ.เฉลิมเกียรติ  พละพล มือถือ 08-6816-7386 โทรสาร 0-5651-2622
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
41.สำนักงานสถิติจังหวัด สถิติจังหวัดอุทัยธานี โทรศัพท์ 0-5651-1312 17995
      นายพินิจ  กัลยาณมณีกร มือถือ 08-5116 -0981 โทรสาร 0-5651-3051
  หน่วยงานขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี
42.สำนักพระพุทธศาสนา ผอ.สำนักพระพุทธศาสนา โทรศัพท์ 0-5657-1764
      นายสุวัฒน์   แจ้งจิตร มือถือ 08-6591-6430  โทรสาร 0-5657-1763
สำนักนายกรัฐมนตรี
43.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี โทรศัพท์ 0-5651-1915 17961
      นายอภิชัย   บุญประถัมภ์ มือถือ 08-9856-2802 โทรสาร 0-5651-1915
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
44.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โทรศัพท์ 0-5651-1229 17952
      จังหวัดอุทัยธานี  จังหวัดอุทัยธานี โทรสาร 0-5651-3758
      นางสาวจุฑามาศ  ศรีจามร มือถือ 08-1114-1547
45.ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 73 จังหวัดอุทัยธานี ผอ.ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 73 จังหวัดอุทัยธานี โทรศัพท์ 0-5652-0723 17962
      นายมาโนช  แม้นอินทร์ ชาวเขาจังหวัดอุทัยธานี มือถือ 08-1571-1539 โทรสาร 0-5651-2026
กระทรวงคมนาคม
46.แขวงการทางอุทัยธานี ผู้อำนวยการแขวงการทางอุทัยธานี โทรศัพท์ 0-5652-4540
0-5651-7400
      นายเทอดไทย  วิวิธวร มือถือ โทรสาร 0-5651-1134
47.สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี  ขนส่งจังหวัดอุทัยธานี โทรศัพท์ 0-5651-3162
      นายสมสุข  ประพาสเพ็ญ มือถือ  08-7021-9183 โทรสาร 0-5651-3033
48.สำนักงานทางหลวงชนบทอุทัยธานี ทางหลวงชนบทอุทัยธานี โทรศัพท์ 0-5651-1022
       นายสิทธิชัย  จันทร์เทศ มือถือ 08-1876-1264 โทรสาร 0-5651-2538
กระทรวงพาณิชย์
49.สำนักงานพาณิชย์จังหวัด พาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี โทรศัพท์ 0-5651-1342
      นางศิริพรรณ  กังวาลเลิศ มือถือ 08-1973-9853 โทรสาร 0-5651-2570
50.สำนักงานการค้าภายในจังหวัด หน.สำนักงานการค้าภายในจังหวัด โทรศัพท์ 0-5652-4676
      นายจีระวุธ  ชัยโยธา มือถือ 08-9961-8535 โทรสาร 0-5652-4676
51.สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดอุทัยธานี หน.สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด โทรศัพท์ 0-5651-3819
      นายสุชาติ ทรัพย์ขำ มือถือ  โทรสาร 0-5652-4776
52.สำนักงานประกันภัยจังหวัด หัวหน้าสำนักงานประกันภัยจังหวัดอุทัยธานี โทรศัพท์ 0-5652-4539
      นายประทีป  บุญช่วย มือถือ 08-11748995 โทรสาร 0-5651-3031
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
53.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ โทรศัพท์ 0-5651-2198 18024
     จังหวัดอุทัยธานี  สิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี โทรสาร 0-5651-2198
        นายนิพนธ์  อนุกูล    มือถือ 08-1725-1006
54.สำนักงานทรัพยากรน้ำจังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรน้ำจังหวัดอุทัยธานี โทรศัพท์ 0-5653-4002
      นายสามารถ  เพิ่มตระกูล มือถือ 08-1475-2585 โทรสาร 0-5651-2538
55. สำนักงานบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 6 ผอ.สำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 6 โทรศัพท์ 0-5622-2735
        นายวรวิทย์  เชื้อสุวรรณ (นครสวรรค์)  มือถือ  08-1671-9069 โทรสาร
56.สถานีเพาะชำกล้าไม้อุทัยธานี หัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้อุทัยธานี โทรศัพท์ 0-5623-1416-7
      นายกำพล  โมลัยรักษ์ โทรสาร ต่อ 303
57.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง โทรศัพท์ 0-5651-9654
      นายชัชวาลย์  พิศดำขำ มือถือ 08-1901-5440 โทรสาร 0-5651-9654
58.เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน โทรศัพท์  -
      นายมณฑล  หนูทอง มือถือ 08-9858-5979 โทรสาร  -
59.สถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดอุทัยธานี โทรศัพท์ 0-5651-3527
     นายรณรงค์  เกิดนวล มือถือ 08-1882-2459 โทรสาร 0-5651-3527
60.วนอุทยานถ้ำเขาวง หัวหน้าวนอุทยานถ้ำเขาวง โทรศัพท์ 0-5623-1416-7
      นายพันเทพ  อันตระกูล โทรสาร ต่อ 202
61.สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ หัวหน้าสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ โทรศัพท์  -
      โทรสาร  -
กระทรวงสาธารณสุข
62.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (รักษาการ)นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี โทรศัพท์ 0-5651-1565 17965
      นายศุภกิจ  ศิริลักษณ์ มือถือ 08-1379-3039 โทรสาร 0-5651-1327
63.หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5 หน.หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5 โทรศัพท์ 0-5651-1905 17514
      นายสมบัติ  ทองช้อย มือถือ 08-9564-4079 โทรสาร  -
64.โรงพยาบาลอุทัยธานี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี โทรศัพท์ 0-5651-2406-7 17970
      นายอรุณ  แต่งสิงห์ตรง     มือถือ 08-1888-2722  โทรสาร  0-5651-2580 17971
65.โรงพยาบาลทัพทัน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทัพทัน โทรศัพท์ 0-5654-0026-31
      นายปรารถนา  ประสงค์ดี มือถือ 08-1707-9272 โทรสาร 0-5659-1000
66.โรงพยาบาลหนองฉาง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองฉาง โทรศัพท์ 0-5653-1141
      นายทวิช จูอนุวัฒนกุล มือถือ 08-1972-4854 โทรสาร  0-5653-1544
67.โรงพยาบาลหนองขาหย่าง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองขาหย่าง โทรศัพท์ 0-5659-7086
      นายสุชิน  คันศร มือถือ 08-1953-0855 โทรสาร 0-5654-5213
68.โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ โทรศัพท์ 0-5654-4230
      นายสุชิน  คันศร มือถือ 08-1785-4101 โทรสาร 0-5659-9000
69.โรงพยาบาลลานสัก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานสัก โทรศัพท์ 0-5653-7086
      นายโชคราชันย์ ชัยฤกษ์สุขสันต์ มือถือ 08-1046-2813 โทรสาร 0-5653-7133
70.โรงพยาบาลบ้านไร่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านไร่ โทรศัพท์ 0-5653-9000
      นายประเสริฐ  มงคลศิริ โทรสาร  -
71.โรงพยาบาลห้วยคต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยคต โทรศัพท์ 0-5651-8006-9
      นายแพทย์วิชาญ  แป้นทอง มือถือ 08-6734-0201 โทรสาร  0-5651-8009
กระทรวงอุตสาหกรรม
72.สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี โทรศัพท์ 0-5651-2040 17993
      นายสุรพล  สุทธจินดา มือถือ 08-1707-5412 โทรสาร 0-5651-3171
กระทรวงวัฒนธรรม
73.สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ผอ. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี โทรศัพท์ 0-5651-3866
      นายพจน์  สีเข้ม มือถือ 08-1740-6788 โทรสาร 0-5651-1203
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
74.ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัด ผอ. ศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ โทรศัพท์ 0-5651-2924
      นายขจรเกียรติ  แพงศรี จังหวัดอุทัยธานี มือถือ 08-9960-7720  โทรสาร 0-5651-2924
75. ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย  จ.อุทัยธานี โทรศัพท์ 0-5651-4434
       นายรังสรรค์  การะเกษ มือถือ  08-1456-5487 โทรสาร
กระทรวงยุติธรรม
76.เรือนจำจังหวัด ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอุทัยธานี โทรศัพท์ 0-5651-1588 17960
      นายจุมพล  กุลจิราพงศ์ มือถือ 08-1872-6449 โทรสาร 0-5651-1506
77.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัด โทรศัพท์ 0-5651-4135 17994
      พันจ่าเอก ปรัชญา  ประภาศิลป์ อุทัยธานี มือถือ 08-1909-0437 โทรสาร 0-5651-4135
78.สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดี โทรศัพท์ 0-5651-2408
      นายดุษดี  โรจนวิภาต
จังหวัดอุทัยธานี มือถือ  08-9961-5238 โทรสาร 0-5651-2409
79.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดฯ          ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กฯ โทรศัพท์ 0-5657-1832 - 4
 
    นางจินนารี  ธนพรภิบาลชน
จังหวัดอุทัยธานี มือถือ  08-9201-8606
โทรสาร
  80. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุทัยธานี โทรศัพท์ 0-5657-1336
       นายจุมพล  กุลจิราพงศ์ มือถือ โทรสาร 0-5651-3805
ทบวงมหาวิทยาลัย
81.ม.รามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทรศัพท์ 0-5651-3761-3
     จังหวัดอุทัยธานี สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ โทรสาร 0-5651-3761-3
      ผศ.สุพร  ศุภลักษณ์นารี จังหวัดอุทัยธานี มือถือ  08-1559-9534
องค์กรอิสระ
82.ศาลจังหวัด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุทัยธานี โทรศัพท์ 0-5651-1089 17986
      นายศรศักดิ์   กุลจิตติบวร มือถือ  08-1887-5101 0-5657-1471-2 17987
โทรสาร 0-5652-0711
83.สำนักงานอัยการจังหวัด อัยการจังหวัดอุทัยธานี โทรศัพท์ 0-5651-1092 17968
      นายศักดิ์  นาคะ มือถือ โทรสาร 0-5651-1092
84.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประธาน กกต.ประจำจังหวัดอุทัยธานี โทรศัพท์ 0-5651-4525-6 17990
      ประจำจังหวัด โทรสาร 0-5651-4526 17991
      นายสุขุม  มีนพัฒนสันติ มือถือ 08-1707-9690
85. ตำรวจภูธรจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี โทรศัพท์ 0-5651-1581 17975
      พล.ต.ต.ราเชนทร์  รื่นกมล มือถือ 08-1987-4624 โทรสาร 0-5651-1205
อำเภอ
86.อำเภอเมืองอุทัยธานี นายอำเภอเมืองอุทัยธานี โทรศัพท์ 0-5651-1062
      นายนายอุทัย  วัฒนสิงห์ดำรงค์ มือถือ 08 -1042-3096,08 - 1717-2566 โทรสาร 0-5651-1062
87.อำเภอหนองขาหย่าง นายอำเภอหนองขาหย่าง โทรศัพท์ 0-5659-7054
      นายมนัส  อ่ำทอง มือถือ  08-1881-7026 โทรสาร 0-5659-7054
88.อำเภอห้วยคต นายอำเภอห้วยคต โทรศัพท์ 0-5651-8002
     นายสมฤษดิ์  วิฑูรย์ มือถือ  08-1497-8422 โทรสาร 0-5651-8002
89.อำเภอทัพทัน นายอำเภอทัพทัน โทรศัพท์ 0-5659-1168
     นายอมรฤทธิ์  เอมะปาณ มือถือ 08-9811-0411 โทรสาร 0-5659-1168
90.อำเภอบ้านไร่ นายอำเภอบ้านไร่ โทรศัพท์ 0-5653-9209
      นายนลิน  ตั้งประสิทธิ์ มือถือ 08-1821-3245 โทรสาร 0-5653-9209
91.อำเภอลานสัก นายอำเภอลานสัก โทรศัพท์ 0-5653-7096
      นายศิลปชัย  คำสวัสดิ์ มือถือ 08-7077-7919 โทรสาร 0-5653-7096
92.อำเภอสว่างอารมณ์ นายอำเภอสว่างอารมณ์ โทรศัพท์ 0-5659-9085
      นายภูวนารถ  เอกรัตน์ มือถือ 08-1992-8905 โทรสาร 0-5659-9085
93.อำเภอหนองฉาง นายอำเภอหนองฉาง โทรศัพท์ 0-5653-1241
   นายสุเชษฐ์  ธีรัทธานนท์ มือถือ 08-1827-1949 โทรสาร 0-5653-1241
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
94.องค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี โทรศัพท์ 0-5651-1352
   นายเผด็จ  นุ้ยปรี มือถือ08-1886-7811 โทรสาร 0-5651-1297
95.เทศบาลเมืองอุทัยธานี นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี โทรศัพท์ 0-5651-1061
      นางเตือนจิตรา  แสงไกร มือถือ08-1777-9995 โทรสาร 0-5651-3720
96.เทศบาลตำบลหนองขาหย่าง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาหย่าง โทรศัพท์ 0-5659-7045
      ด.ต.ชาติชาย  วงศ์เฉลียว มือถือ 08-1886-7877 โทรสาร 0-5659-7045
97.เทศบาลตำบลหนองฉาง นายกเทศมนตรีตำบลหนองฉาง โทรศัพท์ 0-5652-1293
      นายดำรงค์  นพรัตน์ มือถือ 08-1887-1111 โทรสาร 0-5652-1293
98.เทศบาลตำบลทัพทัน นายกเทศมนตรีตำบลทัพทัน โทรศัพท์ 0-5654-0248
      นางสรัญญา  ประสงค์ดี มือถือ 08-1115-0130 โทรสาร 0-5654-0245
99.เทศบาลตำบลเขาบางแกรก นายกเทศมนตรีตำบลเขาบางแกรก โทรศัพท์ 0-5654-3328
      นายไชยวัฒน์  ศุภกิจวัฒนา มือถือ 08-1888-0434 โทรสาร 0-5654-3328
100.เทศบาลตำบลเมืองการุ้ง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองการุ้ง โทรศัพท์ 0-5654-2273
     นายสุนทร  กลขุนทด มือถือ 08-9858-5300 0-5651-2345
โทรสาร 0-5654-2344
101.เทศบาลตำบลทัพทัน นายกเทศมนตรีตำบลทัพทัน โทรศัพท์ 0-5654-0248
      นางสรัญญา  ประสงค์ดี มือถือ 08-1115-0130 โทรสาร 0-5654-0245
102.เทศบาลตำบลตลุกดู่ นายกเทศมนตรีตำบลตลุกดู่ โทรศัพท์ 0-5654-1261
      นายสุรชาติ  ตั้งวรชัย มือถือ 08-1886-7654 โทรสาร 0-5654-1331
103.เทศบาลตำบลลานสัก นายกเทศมนตรีตำบลลานสัก โทรศัพท์ 0-5652-2201
       นางอุไร  จิวานุพันธ์ มือถือ 08-1888-3525 โทรสาร 0-5652-2201ต่อ22
104. เทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ นายกเทศมนตรีตำบลสว่างอารมณ์ โทรศัพท์ 0-5654-4202
       นายสมคิด  พ่วงชื่น มือถือ 08-1379-2446 โทรสาร 0-5654-4201
105.เทศบาลตำบลบ้านไร่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านไร่ โทรศัพท์ 0-5653-9530 ต่อ 801
      นายสุวรรณ  รณหงษา มือถือ 08-1887-3351 โทรสาร 0-5653-9107
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
106.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี โทรศัพท์ 0-5651-1115
       นายวรวุฒิ  ออมสินธ์ มือถือ 0-5651-2027
โทรสาร 0-5651-3036
107.สำนักงานประปาอุทัยธานี ผู้จัดการประปาอุทัยธานี โทรศัพท์ 0-5653-1344
        นายสมเกียรติ  ชนัศรุติพันธุ์ มือถือ 08-1973-1654 โทรสาร 0-5653-1344
108.ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าสำนักงานไปรษณีย์จังหวัดอุทัยธานี โทรศัพท์ 0-5651-1097
        นายรังสรรค์  จันทรโสภา มือถือ 08-1867-5393 โทรสาร 0-5651-1593
109.สถานีวิทยุกระจายเสียง อ.ส.ม.ท.จังหวัด นายสถานีวิทยุ อสมท.จังหวัดอุทัยธานี โทรศัพท์ 0-5651-2800
        นายสมาน  บุญญะสิทธิ์ มือถึอ 08-1852-4728 โทรสาร 0-5651-2800
110. ธนาคารออมสินเขตอุทัยธานี ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตอุทัยธานี โทรศัพท์ 0-5651-4577
         นางนิตยา   มัชฌิมา บริการอุทัยธานี มือถือ 08-1475-1723 โทรสาร 0-5651-4577
111.ธนาคารออมสินสาขาอุทัยธานี ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาอุทัยธานี โทรศัพท์ 0-5651-1070
       นายวิมล  ทุ่งทอง มือถือ 08-9961-2729 โทรสาร 0-5651-1070
112.ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาอุทัยธานี ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขา โทรศัพท์ 0-5651-1330
   นายสมพร  โตกระสินธุ์วิตร์ อุทัยธานี  มือถือ 08-1972-8381 โทรสาร 0-5651-2400
113.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตร โทรศัพท์ 0-5651-2089
        สาขาอุทัยธานี และสหกรณ์การเกษตร จังหวัดอุทัยธานี โทรสาร 0-5652-4566
       นายธรรมนูญ  เทศขำ มือถือ 08-1973-0170
114.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง โทรศัพท์ 0-5657-1401-3
         แห่งประเทศไทย  สาขาอุทัยธานี และขนาดย่อม แห่งประเทศไทย สาขาอุทัยธานี
         นายสุรพัน   เปรมัษเฐียร มือถึอ 08-1727-6390 โทรสาร 0-5657-1404
กระทรวงพลังงาน
115. สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 8 ธุรกิจพลังงานภูมิภาคที่ 8 โทรศัพท์ 0-5626 - 7009
        นายอนิรุทธิ์  ธนกรมนตรี 99/5 ม.8 ต.ท่าน้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ โทรสาร  -
มือถือ  08-1707-3435 / 08-1174-7912
116. สำนักงานธุรกิจพลังงานจังหวัดอุทัยธานี ธุรกิจพลังงานจังหวัดอุทัยธานี โทรศัพท์ 0-5626 -7555 - 9
         นายสุวรรณ  แก้วกันยา มือถือ 08-1174-7912 โทรสาร 0-5626 -7009