Make your own free website on Tripod.com

            ข้อมูลทั่วไป
           แผนกสัสดีจังหวัดอุทัยธานีเป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคระดับแผนกอยู่ในอัตราและการบังคับบัญชามณฑลทหารบกที่ ๓๑
แต่กองทัพบกได้มอบอำนาจการปกครองบังคับบัญชาบางส่วนให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ผู้บริหารสูงสุด คือ สัสดีจังหวัดอุทัยธานี
(อัตรา พันเอก)ซึ่งมีภารกิจหลักตามอัตราการจัดยุทโธปกรณ์ อจย๕๑-๓๐๙ ลง ๑๙ ก.ค. ๓๒ คือการดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วย
การรับราชการทหารและกิจการสัสดีทั้งปวง ซึ่งกำหนดไว้ใน กฎหมายข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง แบบธรรมเนียมและบันทึกข้อตกลง
ที่เกี่ยวข้อง
          แผนกสัสดีจังหวัดอุทัยธานีมีบุคลากรทั้งหมด ๓๐ นายแยกเป็นนายทหารสัญญาบัตรจำนวน๑๒ นายนายทหารประทวน
จำนวน ๑๖ นาย ลูกจ้างประจำ จำนวน ๑ นาย โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณในแต่ละปี ประมาณ ๕,๘๖๕,๔๘๐.- บาท
มีโครงสร้างการจัดส่วนราชการดังนี้.-
          ๑. แผนกสัสดีจังหวัดอุทัยธานี
          ๒. หน่วยสัสดีอำเภอ ๘ หน่วย ดังนี้.-
               ๒.๑ อำเภอเมืองอุทัยธานี แบ่งเป็น ๑๓ ตำบล ๘๗ หมู่บ้าน
               ๒.๒ อำเภอทัพทัน แบ่งเป็น ๑๐ ตำบล ๘๙ หมู่บ้าน
               ๒.๓ อำเภอสว่างอารมณ์ แบ่งเป็น ๕ ตำบล ๖๕ หมู่บ้าน
               ๒.๔ อำเภอหนองฉาง แบ่งเป็น ๑๐ ตำบล ๙๕ หมู่บ้าน
               ๒.๕ อำเภอหนองขาหย่าง แบ่งเป็น ๙ ตำบล ๕๓ หมู่บ้าน
               ๒.๖ อำเภอบ้านไร่ แบ่งเป็น ๑๓ ตำบล ๑๓๖ หมู่บ้าน
               ๒.๗ อำเภอลานสัก แบ่งเป็น ๖ ตำบล ๘๑ หมู่บ้าน
               ๒.๘ อำเภอห้วยคต แบ่งเป็น ๓ ตำบล ๓๑ หมู่บ้าน
         ๓. การปกครองส่วนท้องถิ่น
              ๓.๑ เทศบาล ๑๐ แห่ง คือ เทศบาลเมืองอุทัยธานี ๑ แห่ง และเทศบาลตำบล ๙ แห่ง
              ๓.๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง
              ๓.๓ องค์การบริหารส่วนตำบล ๕๐ แห่ง
              ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐษนการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔กำหนดให้กำกับดูแล
และหรือฝ่ายบริหารของหน่วยงานเป็ฯผู้รับผิดชอบในการนำมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินไปใช้
ในแนวทางสำหรับการจัดวางระบบควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน นั้น
ผู้กำกับดูแล ได้แก่ สัสดีจังหวัดอุทัยธานีฝ่ายบริการ ได้แก่ผู้ช่วยสัสดีจังหวัด (๑), (๒) และสัสดีอำเภอทุกอำเภอ
แผนกสัสดีจังหวัดอุทัยธานีได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการให้มีการควบคุมภายในที่ดีในส่วนงานที่รับผิดชอบ
โดยให้แต่ละส่วนงานได้ดำเนินการตามระเบียบ คตง.ฯ ข้อ ๕
               วิสัยทัศน์ ( VISION )
                เพื่อให้กำลังพลของหน่วยและหน่วยในพื้นที่ ได้รับสนับสนุนในด้านส่งกำลังบำรุง ด้านงบประมาณ และด้านการเงิน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ( Efficiency ) และบรรจุเป้าหมายมีผลิตภาพ ( Productivity ) สมเจตนารมณ์ของกองทัพบก ดังนี้
          ๑. มีโครงสร้างและการจัดหน่วยที่เป็นมาตรฐาน สอดคล้องและเหมาะสมกับภาระกิจของหน่วย สามารถเชื่อมโยงงานในความรับผิดชอบ
ได้อย่างต่อเนื่อง ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพตามพันธกิจ ( Mission ) ของหน่วย
          ๒. มีระบบการจัดกำลังพลที่ดี และมีประสิทธิภาพ ทำให้บุคลากรมีคุณภาพและคุณธรรม มีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ( Learinivy Organization ) เพื่อให้กำลังพลมีประสิทธิภาพที่ดีและกว้างขวางยิ่งขึ้น รวมทั้งส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าโดยพิจารณาความรู้ ความสามารถ และผลงานเป็นหลัก
          ๓. มีเครื่องมือและเทคโนโลยี ช่วยในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและทันสมัย ตลอดจนพัฒนาระบบให้มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกัน
ทำให้เกิดความรวดเร็ว คล่องตัว และเกิดศักยภาพของหน่วยในภาพรวม ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการของหน่วยเป็นไป
ตามแผนยุทธศาสตร์ของกองทัพบกต่อไป