Make your own free website on Tripod.com

ประวัติแผนกสัสดีจังหวัดอุทัยธานี

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งสัสดีจังหวัดอุทัยธานี

1
ร.อ.ท.จำลอง พรมอยู่
2476
ถึง
2484
2
ร.ต.ศิริ พรหมสาขา ณ สกลนคร
2484
ถึง
2486
3
ร.ต.ผาด ไชยนันท์
2486
ถึง
2489
4
ร.ต.พิชย์ แสงสุวรรณ์
2489
ถึง
2492
5
ร.ต.ผาด สุชาติธรรม
2492
ถึง
2493
6
ร.ต.ชลอ วุฒิเกตุ
2493
ถึง
2496
7
ร.ท.เสรี ชุมพล
2496
ถึง
2497
8
ร.ต.ผาด สุชาติธรรม
2497
ถึง
2499
9
ร.ท.ดิลก มณฑา
2499
ถึง
2502
10
ร.ท.ชัยวัฒน์ ปรีชาวิทย์
2502
ถึง
2505
11
ร.ท.กาญจน์ สาคะริชานนท์
2505
ถึง
2506
12
ร.ท.ชัยวัฒน์ ปรีชาวิทย์
2506
ถึง
2507
13
ร.อ.เรียบ วุฒิวงค์ชัย
2507
ถึง
2510
14
ร.อ.เพชร อินทรศิริพงษ์
2510
ถึง
2513
15
ร.อ.ประยงค์ เพชรประไพ
2513
ถึง
2516
16
ร.อ.ละออง ศริ
2516
ถึง
2517
17
ร.อ.เติมศักดิ์ บุญศรี
2517
ถึง
2519
18
พ.ต.เลื่อน สุ่มเล็ก
2519
ถึง
2520
19
พ.ต.ชัยณรงค์ ศรีประสงค์
2520
ถึง
2524
20
พ.ต.ณรงค์ฤทธิ์ บุญให้
2524
ถึง
2527
21
พ.ท.ทองดี พัทธมาศรี
2527
ถึง
2530
22
พ.ท.เสนาะ อินทรอิ่ม
2530
ถึง
2531
23
พ.ท.วัชรพล พลพิชิตอรินทร์
2531
ถึง
2533
24
พ.อ.ศักดา พิธรัตน์
2533
ถึง
2536
25
พ.อ.บุรมณ์ ผรณจินดา
2536
ถึง
2539
26
พ.อ.อุทัย จันทนะโพธิ
2539
ถึง
2542
27
พ.อ.บำรุง ธรรมรส
2542
ถึง
2543
28
พ.อ.เรืองชัย ลักษณะพรหม
2543
ถึง
2545
29
พ.อ.ชยกร พรหมแสนจันทร์
2545
ถึง
2547
30
พ.อ.สิทธิ พิชัย
2547
ถึง
ปัจจุบัน