Make your own free website on Tripod.com
 
ทำเนียบข้าราชการสัสดีอำเภอทัพทัน
 
                 
               
       
พ.ต.จรัญ ทวีปะ
       
       
สด.อ.ทัพทัน
       
                 
       
-ว่าง-
       
       
ผช.สด.อ.ทัพทัน
       
               
จ.ส.อ.สุกิจ ศิริคำ
         
-ว่าง-
 
เสมียนหน่วย สด.อ.ทัพทัน
     
เสมียนหน่วย สด.อ.ทัพทัน