Make your own free website on Tripod.com

โครงการรับสมัครทหารกองเกินอายุ ๑๘-๒๐ ปีบริบูรณ์
เป็นทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอ (สมัคร) ปี ๕๐

ทหารกองเกินผู้ที่มีสิทธิสมัครเข้าเป็นทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอ ปี ๒๕๕๐ คือทหารกองเกินที่มีอายุ ๑๘-๒๐ ปี บริบูรณ์
การรับสมัคร
      -รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม ถึง ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๐ ในวันและเวลาราชการ
      -ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่สัสดี ณ หน่วยสัสดีเขต,อำเภอ หรือกิ่งอำเภอซึ่งเป็นภูมิลำเนาทหารตามที่ปรากฏในใบสำคัญ (แบบ สด.๙)
      - ควรมีใบรับรองแพทย์มาแสดงด้วย
คุณสมบัติของผู้สมัคร
     - เป็นทหารกองเกิน ซึ่งมีอายุระหว่าง ๑๘-๒๐ ปีบริบูรณ์ (เกิดปี ๒๕๓๐-๒๕๓๒)
     - เป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์ดี ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร
     - มีความสูงตั้งแต่ ๑๖๐ เซนติเมตรขึ้นไปและขนาดรอบตัวตั้งแต่ ๗๖ เซนติเมตรขึ้นไปในเวลาหายใจออก
     - ไม่เป็นผู้ซึ่งอยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหา หรือจำเลยคดีอาญา หรืออยู่ในระหว่างถูกคุมประพฤติ
หลักฐานในการสมัคร
      - ใบสำคัญ (แบบ สด.๙)
     - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
     - หากเป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่าขึ้นไป ซึ่งมีสิทธิ
ได้ลดวันเวลารับราชการทหารน้อยกว่า ๒ ปี ให้นำหลักฐาน (ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร หรือหลักฐานอื่นที่มี) ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย
     - หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของบิดา มารดาหรือผู้ใช้อำนาจปกครอง ในกรณีที่ผู้สมัครยังไม่บรรลุนิติภาวะ
     - ใบรับรองความเห็นแพทย์
สิทธิที่จะได้รับ
     ๑.มีสิทธิเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ เป็นทหารบก ทหารเรือ หรือทหารอากาศ ได้ตามจำนวนที่ฝ่ายทหารต้องการในผลัดที่ ๑ ของแต่ละแผนก (ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ) ในเขต/อำเภอหรือกิ่งอำเภอ ในจังหวัดนั้น ๆ หรือในกรุงเทพมหานคร ได้ตามประสงค์
     ๒.มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง เงินเดือน ตลอดจนสิทธิอื่น ๆ เหมือนกับทหารกองประจำการที่ตรวจเลือกในเดือน เมษายนของทุกปีทุกประการ
คือ จะได้รับเงินเดือน ๆ ละ ๑,๔๙๐.-บาท พร้อมเบี้ยเลี้ยงวันละ ๕๐.-บาท ขณะฝึกทหารใหม่ หลังจากนั้นจะได้รับเงินเดือน ๆ ละ ๓,๓๕๐.-๔,๔๕๐ บาท พร้อม
เบี้ยเลี้ยงวันละ ๕๐.-บาท ตลอดจนได้รับสวัสดิการเวลาที่เป็นทหารกองประจำการ
     ๓.สำหรับผู้ซึ่งมีคุณวุฒิ ม.๖ หรือเทียบเท่าตามที่ทางราชการกำหนด ในปี ๒๕๕๑
มีสิทธิสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ ทบ.ในโควต้าทหารร้อยละ ๔๐ นักเรียนจ่า ทอ. ในโควต้าทหารร้อยละ ๕ สำหรับผู้สมัครเป็นนักเรียนจ่า ทร. จะมีคะแนนเพิ่มพิเศษ
ร้อยละ ๒-๔ ของคะแนนรวม (ขึ้นอยู่กับจำนวนปีที่เป็นทหารกองประจำการ) นอกจากนี้
เมื่อสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบได้แล้ว หากมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมของเหล่า
จะมีสิทธิได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารตามจำนวนที่กองทัพบกจัดสรร
ให้ในแต่ละปี
     ๔.มีสิทธิในการลดเวลารับราชการกองประจำการตามกฏกระทรวงกำหนด เมื่อแสดงหลักฐานคุณวุฒิต่อคณะกรรมการคัดเลือกฯ
ประโยชน์และโอกาสที่จะได้รับ
     ๑.ในค่าย กรม กอง หน่วยทหาร เป็นเขตที่มีระเบียบวินัย ปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด
เมื่อเข้าเป็นทหารกองประจำการจะมีโอกาสที่ดีที่จะพัฒนาตนเอง ในด้านบุคลิกภาพ การศึกษา อาชีพฯ ตามที่แต่ละกองทัพได้มีโครงการส่งเสริมให้กับทหารกองประจำการ
และในปัจจุบันกองทัพบกได้เปิดโอกาสให้ทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลด
สามารถร้องขอสมัครรับราชการในกองประจำการได้จนถึงอายุ ๒๕ ปีบริบูรณ์
     ๒.เป็นทางเลือกใหม่อีกทางหนึ่งของทหารกองเกินในการเลือกประกอบอาชีพทหาร
คือ สามารถพัฒนาตนเองเพื่อก้าวเข้าสู่อาชีพทหารในกองทัพต่าง ๆ เช่น กองทัพบก
จะมีโอกาสสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบในโควตาทหารได้หลายครั้ง จนถึง
อายุ ๒๓ ปี ส่วนกองทัพอากาศ สอบคัดเลือกเป็นนักเรียนจ่าในโควตาทหารได้จนถึง
อายุ ๒๔ ปี
สิทธิในการลดวันรับรับราชการกองประจำการ
     ๑.ข้าราชการกลาโหมพลเรือน ชั้นสัญญาบัตร,ข้าราชการตุลาการ,ดาโต๊ะยุติธรรม
ข้าราชการอัยการ,ข้าราชการฝ่ายตุลาการซึ่งเป้นข้าราชการ ธุรการชั้นตรี หรือเทียบเท่า
ข้าราชการพลเรือนชั้นตรี หรือเทียบเท่า,พนักงานเทศบาลชั้นตรี หรือเทียบเท่า,ผู้สำเร็จ
ชั้นอุดมศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
วิทยฐานะเทียบเท่า เป็นทหารเพียง ๖ เดือน
     ๒.ผู้สำเร็จชั้นเตรียมอุดมศึกษาปีที่ ๒ หรือเทียบเท่า ผู้สำเร็จจาก ร.ร.อาชีวะศึกษาชั้นสูง
ของกระทรวงศึกษาธิการ,ผู้สำเร็จวิชาชีพ หลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓ ปี จาก ร.ร.อาชีวะ
ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผู้สำเร็จมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) เป็นทหารเพียง
๑ ปี
     ๓.ผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร (เรียน รด.) 
          ๓.๑ ชั้นปีที่ ๑ เป็นทหารเพียง ๑ ปี
          ๓.๒ ชั้นปีที่ ๒ เป็นทหารเพียง ๖ เดือน
          ๓.๓ ชั้นปีที่ ๓ ขึ้นทะเบียนทหารกองประจำการ แล้วปลดเป็นกองหนุน โดยไม่ต้องเป็นทหารกองประจำการ (หน่วยฝึก นศท.เป็นผู้นำตัวขึ้นทะเบียนกองประจำ
การและนำปลด) จะไม่มีสิทธิสมัคร
     ๔. ผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารจากต่างประเทศ ต้องให้กระทรวงกลาโหม รับรอง
เทียบกับผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารของหน่วยบัญชาการกำลังสำรองก่อน แล้วจึงขอรับสิทธิตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ฯ
กรรมวิธีตรวจร่างกายและคัดเลือก
     
- เจ้าหน้าที่สัสดีเขต,อำเภอหรือกิ่งอำเภอจะตรวจร่างกายของผู้สมัครในเบื้องต้น ว่าเป็น
ผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์ดี หรือไม่มีอวัยวะพิการหรือผิดส่วนแต่อย่างใด
     - ถ้าผู้สมัครคนใดมีร่างกายหรือขนาดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ก็จะไม่รับสมัครผู้นั้นแล้ว
แจ้งให้ทราบ
     - ถ้าผู้สมัครคนใดมีร่างกายสมบูรณ์ดี มีขนาดอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด เจ้าหน้าที่จะออกใบนัดให้ไปตรวจร่างกายและวัดขนาดต่อคณะกรรมการคัดเลือก ฯ
ตามวันเวลาและสถานที่ ที่กำหนดไว้ในใบนัด
     - เจ้าหน้าที่สัสดีอำเภอจะออกใบนัดให้ไปตรวจร่างกายและวัดขนาด ในคราวตรวจ
เลือก ฯ ประจำปี ตั้งแต่ ๐๖.๐๐ น.ถึง ๑๐.๐๐ น.เพื่อคัดเลือก ฯ ก่อนคนตรวจเลือก
ประจำปี
     - ผู้สมัครที่ผ่านการตรวจร่ายกายและวัดขนาดแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินกรรมวิธีเพื่อรับ
เข้าเป็นทหารกองประจำการต่อไป เว้นแต่กรณีผู้สมัครผ่านการตรวจเลือก ฯ เกินจำนวน
ก็ให้อำนาจคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นทหารเท่าจำนวนที่ต้องการ

คำเตือน
ผู้สมัครคนใดตรวจร่างกายไม่ผ่าน หรือทางราชการไม่ได้รับไว้เป็นทหาร เมื่ออายุ ๒๑ ปีบริบูรณ์ในปีใด จะต้องไปเข้ารับการตรวจเลือก ฯ ในปีนั้น ตามปกติ
                                                        ติดต่อสอบถาม
                        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเวลาราชการได้ที่
     - กองการสัสดี หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง
       เลขที่   ๒ ถนนเจริญกรุง แขวงพระบรม  มหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพ ฯ        ๑๐๒๐๐ โทร ๐-๒๒๒๓-๓๒๕๙,๐-๒๒๒๓-๓๔๒๐
    - แผนกสัสดีกรุงเทพมหานคร โทร.๐-๒๔๖๖-๖๖๙๗,๐-๒๔๖๕-๓๙๖๘,
       ๐-๒๔๖๕-๓๙๖๙,๐-๒๔๖๕-๓๙๗๐
    - แผนกสัสดีจังหวัดทุกจังหวัด
    - หน่วยสัสดีเขต,อำเภอ หรือกิ่งอำเภอทุกแห่ง

ตรวจเลือกทหารแล้ว...หางานง่าย...อนาคตสดใส...ไร้มลทิน
ขอเชิญลูกผู้ชายไทยร่วมใจกันปกป้องอธิปไตยของชาติ
ด้วยการร้องขอ (สมัคร)เป็นทหาร