Make your own free website on Tripod.com
สถานภาพเงิน อทบ.ฝาก
ประจำเดือน มิ.ย.50
ลำดับ
ยศ-ชื่อ 
เลขที่บัญชี
ยอดเงิน
วันที่ปรับข้อมูล
1

พ.อ.สิทธิ

พิชัย
001-100-2004-112697-6
      755,950.89
30/06/2550
2

พ.ท.นิธิ

พัทธมาศรี
001-100-2004-056877-7
     120,687.32
30/06/2550
3

พ.ท.ประเทือง

พรมกล่ำ
001-100-2004-113688-5
     328,958.63
30/06/2550
4

พ.ต.วิเชียร

เครื่องจันทร์
001-100-2004-074688-9
      177,631.55
30/06/2550
5

พ.ต.คมสันต์

ศรีรี
001-100-2004-034184-2
    150,951.75
30/06/2550
6

พ.ต.จรัญ

ทวีปะ
001-100-2004-111174-3
      226,113.47
30/06/2550
7

พ.ต.สัมพันธ์

พักแพรก
001-100-2004-007957-0
     137,108.46
30/06/2550
8

พ.ต.สุพัด

ชาญถิ่นดง
001-100-2004-018667-0
    41,308.88
30/06/2550
9

พ.ต.วงเดือน

นิลรัตน์
001-100-2004-126194-1
    137,375.09
30/06/2550
10

พ.ต.พนม

คชรินทร์
001-100-2004-060306-1
    34,244.57
30/06/2550
11

พ.ต.วิสุทธิ์

บุญศิลป์
001-100-2004-026519-9
    169,053.64
30/06/2550
12

ร.ท.กิตติณัฐ

ไชยศิลป์
001-100-2004-007437-5
      20556.53
30/06/2550
13

จ.ส.อ.วีระพัฒน์

อุ่นมี
001-100-2004-006781-6
    181,381.03
30/06/2550
14

จ.ส.อ.สุพัฒน์

อินทรเกษตร
001-100-2004-105730-2
   128,157.98
30/06/2550
15

จ.ส.อ.ชาญ

อินทรีย์สังวร
001-100-2004-037282-4
     98,044.10
30/06/2550
16

จ.ส.อ.บันเทิง

พ่วงดี
001-100-2004-055726-7
       71,212.54
30/06/2550
17

จ.ส.อ.ประดิษฐ์

ขันธะรักษ์
001-100-2004-095521-0
   85,749.09
30/06/2550
18

จ.ส.อ.สุกิจ

ศิริคำ
001-100-2004-108127-5
    88,420.06
30/06/2550
19

จ.ส.อ.เชี่ยวชาญ

อัมพุช
001-100-2004-031060-2
    171,358.67
30/06/2550
20

จ.ส.อ.โชคชัย

จันทะวงศ์
001-100-2004-035916-0
     28,986.08
30/06/2550
21

จ.ส.อ.วินัย

น่วมศิริ
001-100-2004-109172-2
       85,365.02
30/06/2550
22

จ.ส.อ.ประกอบ

ต่วนชะเอม
001-100-2004-000223-5
       54,690.33
30/06/2550
23

จ.ส.อ.ยงยุทธ

พงษ์ไพร
001-100-2004-109004-2
    88,331.32
30/06/2550
24

ร.ต.สมเกียรติ

สุขสำราญ
001-100-2004-097346-5
   109,050.62
30/06/2550
25

จ.ส.อ.พลพรรธ์

สุขจักร์
001-100-2004-028648-4
     45,640.16
30/06/2550
26

ส.อ.สมชาย

อบอุ่น
001-100-2004-022787-0
    100,871.42
30/06/2550
27

ส.อ.สมเจตน์

นฤหาย
001-100-2004-108054-0
    177,093.33
30/06/2550
28

ส.อ.สัญญา

พลอยเอี่ยม
001-100-2004-052121-7
     130,849.59
30/06/2550
29

ส.อ.สุวรรญา

ชัยปราบ
001-100-2004-007729-3
      47,128.95
30/06/2550
30

ส.อ.บุญประสิทธิ์

อำพันทอง
001-100-2006-001525-5
     550.17
30/06/2550