Make your own free website on Tripod.com

                                                                               

                                                                    ( สำเนา )
                                                           คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี
                                                                    (เฉพาะ)

                                                               ที่ ๒๓๑/๒๕๕๐                                                          

                            เรื่อง   เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
                                                  ……………………………………….
                       ให้เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร        สังกัดแผนกสัสดีจังหวัดอุทัยธานี  ตามผลประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  ประจำปี   ๒๕๕๐   ครึ่งปีแรก    ( ๑ตุลาคม ๒๕๔๙  ถึง  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๐ ) ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายคำสั่งนี้
                        ขอรับรองว่าการเลื่อนชั้นเงินเดือน ๑  ขั้น ในครึ่งปีแรก  ไม่เกินร้อยละ ๑๕   ของข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร  ณ ๑  มีนาคม  ๒๕๕๐

                                ทั้งนี้ ตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๕๐ เป็นต้นไป                               

                                       สั่ง     ณ     วันที่   ๗    มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐


                                                                        ( ลงชื่อ)      ไตรสิทธิ์    สินสมบูรณ์ทอง
                                                                                  ( นายไตรสิทธิ์   สินสมบูรณ์ทอง  )
                                                                            รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน
                                                                                                          ผู้ว่าราชการจังหวัด อุทัยธานี

 

 

บัญชีเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร สังกัด แผนกสัสดีจังหวัดอุทัยธานี
ประกอบคำสั่งจังหวัดอุทัยธานี (เฉพาะ) ที่    ๒๓๑ / ๒๕๕๐    ลงวันที่  ๗  มีนาคม   ๒๕๕๐
รับเงินเดือน  ระดับ  ป.๓  ชั้น  ๑๙   ( ๒๐,๐๒๐ บาท )
  จ่าสิบเอก ยงยุทธ กองแก้ว หมายเลขประจำตัวประชาชน  ๓ - ๑๑๐๑ - ๐๑๗๕๘ -   ๓๕ - ๒ 
รับเงินเดือน  ระดับ  ป.๒  ชั้น  ๒๔     ( ๑๖,๙๒๐ บาท )
  จ่าสิบเอก บันเทิง พ่วงดี หมายเลขประจำตัวประชาชน  ๓ - ๖๐๐๘ -  ๐๐๔๐๔ -   ๑๑ - ๓
รับเงินเดือน  ระดับ  ป.๒  ชั้น  ๒๓.๕      ( ๑๖,๖๕๐ บาท )
  จ่าสิบเอก เชี่ยวชาญ อัมพุช หมายเลขประจำตัวประชาชน  ๓ - ๑๖๐๑ -  ๐๐๔๔๗ -    ๑๙ - ๑
รับเงินเดือน  ระดับ  ป.๒  ชั้น  ๒๓  ( ๑๖,๓๖๐ บาท )
  จ่าสิบเอก ประดิษฐ์ ขันธะรักษ์ หมายเลขประจำตัวประชาชน  ๓ - ๖๐๐๑ -  ๐๐๘๔๓ -  ๘๒ - ๓
  จ่าสิบเอก สุกิจ ศิริคำ หมายเลขประจำตัวประชาชน  ๕ - ๖๐๐๑ -  ๙๐๐๐๑ -     ๘๙ - ๑
รับเงินเดือน  ระดับ  ป.๒  ชั้น  ๒๒  ( ๑๕,๘๐๐ บาท )
  จ่าสิบเอก วินัย น่วมศิริ หมายเลขประจำตัวประชาชน  ๓ - ๗๔๐๓ - ๐๐๑๗๘ -  ๒๐ - ๒
  จ่าสิบเอก ประกอบ ต่วนชะเอม หมายเลขประจำตัวประชาชน  ๓ - ๖๐๑๐ -  ๐๐๓๙๙ -    ๘๘ - ๔
  จ่าสิบเอก โชคชัย จันทวงศ์ หมายเลขประจำตัวประชาชน  ๓ - ๖๐๐๑ -  ๐๐๕๓๑ -   ๕๕ - ๔
รับเงินเดือน  ระดับ  ป.๒  ชั้น  ๒๑.๕   ( ๑๕,๕๒๐ บาท )
  จ่าสิบเอก พันธ์ศักดิ์  เชื้อปาน หมายเลขประจำตัวประชาชน  ๓ - ๕๓๐๑ - ๐๐๘๖๔ -    ๓๐ - ๙
รับเงินเดือน  ระดับ  ป.๒  ชั้น  ๑๖  ( ๑๒,๔๒๐  บาท )
  จ่าสิบเอก พลพรรธน์ สุขจักร์  หมายเลขประจำตัวประชาชน ๓ - ๕๒๐๑ - ๐๐๗๕๒ -   ๖๔ - ๑
รับเงินเดือน  ระดับ  ป.๑  ชั้น ๒๕  ( ๑๒,๔๒๐ บาท )
  สิบเอก สมเจตน์ นฤหาย    หมายเลขประจำตัวประชาชน  ๕ - ๖๐๑๑ -  ๐๐๐๖๘ -    ๑๒ - ๖
รับเงินเดือน  ระดับ  ป.๑  ชั้น  ๒๓.๕  ( ๑๑,๗๓๐ บาท )
  สิบเอก สัญญา   พลอยเอี่ยม   หมายเลขประจำตัวประชาชน  ๕ - ๖๐๐๒ - ๐๐๐๐๑ -    ๔๕ - ๖
รับเงินเดือน  ระดับ  ป.๑  ชั้น  ๒๑.๕      ( ๑๐,๘๕๐  บาท )
  สิบเอก สุวรรญา ชัยปราบ  หมายเลขประจำตัวประชาชน  ๓ - ๔๐๑๐ -  ๐๐๑๗๙ -   ๓๒ - ๑
                                                                           รวม    ๑๓   นาย
      ( ลงชื่อ )  พันเอก  สิทธิ     พิชัย 
                             ( สิทธิ      พิชัย )
     

                     สัสดีจังหวัดอุทัยธานี

 

                                                                     ( สำเนา )

                                                               คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี
                                                                     ( เฉพาะ )
                                                                 ที่  ๒๓๒ / ๒๕๕๐
                    เรื่อง    ให้ข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรได้รับเงินตอบแทนพิเศษ
                                                            ……………………………………
                  อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงให้ข้าราชการ ทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ได้รับเงินตอบแทนพิเศษตามผลประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ประจำปี ๒๕๕๐ ครึ่งปีแรก ( ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๐) ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายคำสั่งนี้
                 ขอรับรองว่าการเลื่อนชั้นเงินเดือน๑ขั้น ในครึ่งปีแรก   ไม่เกินร้อยละ ๑๕   ของข้าราชการทหาร
ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ณ ๑ มีนาคม ๒๕๕๐
                ทั้งนี้ ตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๕๐ เป็นต้นไป
                                สั่ง ณ วันที่   ๗ เมษายน พ. ศ. ๒๕๕๐

                                                                   ( ลงชื่อ)      ไตรสิทธิ์    สินสมบูรณ์ทอง
                                                                                  ( นายไตรสิทธิ์   สินสมบูรณ์ทอง  )
                                                                            รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน                                                                                                          ผู้ว่าราชการจังหวัด อุทัยธานี

 

บัญชีเงินเดือนกับเงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
ประกอบคำสั่งจังหวัดอุทัยธานี (เฉพาะ) ที่   ๑๓๒๓ / ๒๕๔๙ ลงวันที่ กันยายน ๒๕๔๙
รับเงินเดือน ระดับ ป.๒ ชั้น ๒๕ ( ๑๗,๔๙๐ บาท ) กับเงินตอบแทนพิเศษ ๓๔ ๙ บาท
  จ่าสิบเอก สุพัฒน์ อินทรเกษตร   ๓ - ๗๗๐๖ - ๐๐๔๗๒ - ๖๕ - ๓
  จ่าสิบเอก ชาญ อินทรีย์สังวร   ๓ - ๕๒๐๘ - ๐๐๑๘๑ - ๒๕ - ๕
รับเงินเดือน ระดับ ป.๑ ชั้น ๒๙ ( ๑๔,๒๓๐ บาท ) กับเงินตอบแทนพิเศษ ๒๘๔ บาท
  สิบเอก สมชาย
อบอุ่น
  ๓ - ๓๐๐๓ - ๐๐๒๗๕ - ๖๔ - ๓
     รวม ๓ นาย
   
     ( ลงชื่อ ) พันเอก สิทธิ    พิชัย
 
                          ( สิทธิ   พิชัย )
 
                     สัสดีจังหวัดอุทัยธานี
 

 

 

                                                                     ( สำเนา )
                                                             คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี
                                                                      ( เฉพาะ )
                                                               ที่ ๒๓๓ / ๒๕๕๐
                                        เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินตอบแทนพิเศษ
                                                         ……………………………………                                                            อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการร
และลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ.๒๕๔๔ จึงให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินตอบแทนพิเศษตามผล ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ประจำปี ๒๕๕๐ ครึ่งปแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๐)ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายคำสั่งนี้
                ขอรับรองว่าการเลื่อนชั้นค่าจ้าง ๑ ขั้นในครึ่งปีแรก ไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของลูกจ้างประจำ ณ ๑ มีนาคม
๒๕๕๐
                ทั้งนี้ ตั้งแต่    ๑  เมษายน   ๒๕๕๐   เป็นต้นไป
                                    สั่ง ณ วันที่    ๗   มีนาคม ๒๕๕๐

                                                                         ( ลงชื่อ)      ไตรสิทธิ์    สินสมบูรณ์ทอง
                                                                                  ( นายไตรสิทธิ์   สินสมบูรณ์ทอง  )
                                                                            รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน                                                                                                          ผู้ว่าราชการจังหวัด อุทัยธานี

 

บัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำ แผนกสัสดีจังหวัดอุทัยธานี ที่ได้รับเงินตอบแทนพิเศษ
ประกอบคำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ( เฉพาะ ) ที่ ๒๓๓ / ๒๕๕๐ ลงวันท ๗ มีนาคม ๒๕๕๐
 
รับเงินค่าจ้างรายเดือน ชั้น ๒๙ ( ๑๔,๖๗๐ บาท ) กับเงินตอบแทนพิเศษ ๒๙๓ บาท
  นางสุกัญญา นิ่มพญา เลขประจำตัวประชาชน ๓ - ๖๑๙๙ - ๐๐๑๐๔ - ๖๙ - ๑
  เลขที่ตำแหน่ง      - พนักงานการเงินและบัญชี ชั้น ๒ แผนกสัสดีจังหวัดอุทัยธานี
         
      รวม ๑ คน  
         ( ลงชื่อ ) พันเอก สิทธิ    พิชัย  
                            ( สิทธิ พิชัย )  
                       สัสดีจังหวัดอุทัยธานี